استنباط آماری در مقیاس بزرگ و برآوردگرهای انقباضی-Alishahi

Leave a Reply