Tehran Institute for Advanced Studies (TeIAS)

/ Private Equity (PE) and Leveraged Buyouts (LBO) Transactions

Short Course

Private Equity (PE) and Leveraged Buyouts (LBO) Transactions

August 12, 2017

Venue

Khatam University, Building No2.
Address: Mollasadra Blvd., North Shirazi St., East Daneshvar St., No.17. See location on Google map

+982189174612

Dr. Mahdi Rastad

Assistant professor at Orfalea College of Business at California Polytechnic State University

Overview

آیا می توان با خرید و به دست گرفتن مدیریت یک شرکت ارزش آن را ارتقاء بخشید؟ تحت چه شرایطی چنین سرمایه گذاری سود آور خواهد بود؟ پیچیدگی های ارزش گذاری این نوع از سرمایه گذاری ها کدامند؟ در این دوره با مدل صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی موفقی های بینظیری را در (Berkshire Hathaway) آشنا خواهیم شد، شرکتهایی همانند برکشایر هث وی (Private Equity Fund) دهه های گذشته با استفاده از این مدل کسب کرده اند. بررسی ساختار این صندوقها، نحوه تامین مالی آن، روشهای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تاثیر این صندوقها بر اقتصاد کلان از رئوس مطالب بخش اول این دوره می باشد. در بخش دوم با بررسی یک مثال کابردی با روشهای ارزشگذاری، تامین مالی و تخمین نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از نرم افزار اکسل آشنا خواهیم شد

Biography

مهدی راستاد دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد فایننس و دکتری اقتصاد از دانشگاه ایلی نوی می باشد. وی در حال حاضر استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در رشته فایننس می باشد. اقتصاد مالی شرکتها، ( California Polytechnic State University) مدیریت حاکمیت شرکتها، اقتصاد انرژی و مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی و صندوقهای ثروت ملی از جمله موضوعات تحقیقاتی وی می باشد